Beogradski arbitražni centar (BAC)

Beogradski arbitražni centar (BAC) osnovan je 2013. godine kao stalna arbitražna institucija koja se bavi organizacijom arbitraže, mirenja, posredovanja i drugih načina rešavanja sporova po sopstvenim pravilima, kao i pružanjem tehničke pomoći i organizacijom arbitraže po arbitražnim pravilima UNCITRAL-a. Sedište BAC-a je u Beogradu.

Nadležnost

Beogradski arbitražni centar nadležan je za rešavanje sporova sa inostranim elementom ili bez inostranog elementa koji proističu iz ugovora, poslovnih odnosa i sporta u skladu sa Pravilnikom Beogradskog arbitražnog centra (Beogradska pravila).

Preporučena klauzula

Beogradski arbitražni centar preporučuje ugovornim stranama da pri ugovaranju u ugovor unesu sledeću klauzulu:

„Svi sporovi koji nastanu iz ovog ugovora ili u vezi s njim konačno se rešavaju arbitražom organizovanom u skladu sa Pravilnikom Beogradskog arbitražnog centra (Beogradska pravila).“

Preporučeni dodaci:

Spor rešava (izabrati: jedan arbitar/tri arbitra).
Sedište arbitraže je u (naznačiti grad i državu; ako se ništa ne naznači sedište arbitraže će biti u Beogradu).
Jezik arbitražnog postupka je (naznačiti po mogućnosti jedan jezik).
Merodavno materijalno pravo je (naznačiti izabrano merodavno pravo).