Након успешне промоције зборника Liber Amicorum Gašo Knežević која је одржана 21. децембра 2016. године на Правном факултету Универзитета у Београду, праћена Међународном конференцијом E Diversitate Unitas у част покојног проф. др Гаше Кнежевића,  зборник је сада у целости доступан и овде. Поједини чланци из овог Зборника доступни су доле.

САДРЖАЈ ЗБОРНИКА

 

Проф. др Гашо Кнежевић (1953–2014)

 

15
I МАТЕРИЈАЛНО ПРИВАТНО ПРАВО

 

Драгор Хибер, Милош Живковић

О односу (конкуренцији) залоге и јемства

 

33
Tatjana Josipović

Razlučni vjerovnici u novom hrvatskom insolvencijskom pravu

 

58
II МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО

 

Бернадет Бордаш

Сурогат материнство у Србији – међународно-приватноправни аспекти

 

101
Сања Марјановић

Надлежност у материји родитељске одговорности и заштита најбољег интереса детета у међународном приватном праву Србије – de lege lata и de lege ferenda

 

122
Mirela Župan

Temeljna ljudska prava i prekogranične životne zajednice – registrirano partnerstvo u fokusu

 

142
Марко Јовановић

Иностране регистроване истополне заједнице живота пред колизионим правилима српског међународног приватног права: црно-бели одраз слике дугиних боја?

 

167
Ines Medić

Public Policy Exception and EU Succession Regulation – Croatian Perspective

 

191
Andrej Savin

Jurisdiction over Cybertorts in The EU – A Coherent Picture?

 

212
Владимир Ђерић

Судски имунитет стране државе, посебно у радним споровима

 

231
Zlatan Meškić

Regional Convention on Jurisdiction and the Mutual Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Sarajevo Convention) – a Perspective of Bosnia and Herzegovina

 

242
III АРБИТРАЖА, ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО И АДР

 

Рајко Игњачевић

Проширење арбитражног споразума на непотписника са освртом на две арбитражне одлуке

 

267
Јелена Перовић

Језик арбитражног поступка у међународној трговинској арбитражи

 

274
Тони Дескоски

Избор меродавног права за суштину спора пред међународном трговачком арбитражом

 

290
Vladimir Pavić, Milena Đorđević

Resolution оf International Commercial Disputes Before Serbian
Arbitral Institutions – Certain Salient Features of The New Institutional Rules

 

304
Alan Uzelac, Mirela Krešić

Arbitraža (izbrano suđenje) u Korčulanskom statutu i statutima istočne obale Jadrana

 

347
Mihajlo Dika

Marginalije uz nagoviještene pravce reforme hrvatskog arbitražnog prava

 

372
Aleksandra Maganić

Ubrzani arbitražni postupci prema Zagrebačkim pravilima 2015

 

409
Арсен Јаневски, Милка Ракочевић

Арбитражна одлука и окончање арбитражног поступка са освртом на правила постојаног избраног суда – арбитраже при Привредној комори Македоније

 

438
Милена Петровић

Решавање спорова у спорту: поглед из угла Арбитражног суда за спорт у Лозани (KАС)

 

453
Мирјана Цукавац

Поништење, признање и извршење одлука Арбитражног суда за спорт (КАС)

 

477
Угљеша Грушић

Дејство страних судских одлука донетих у поступку поводом арбитражне одлуке

 

497
Моника Милошевић

Правноснажност као установа конфирмације правосудне делатности

 

516
Дејан Јанићијевић

Рана неутрална евалуација – алтернатива алтернативе

 

536
IV ПРАВО СТРАНИХ УЛАГАЊА И МЕЂУНАРОДНО ТРГОВИНСКО ПРАВО
Маја Станивуковић

Стабилизациона клаузула и клаузула о заштити стечених права

 

553
Предраг Цветковић

Услови заснивања надлежности Центра за решавање инвестиционих спорова

 

578
Сања Ђајић

Кратак приказ једне арбитражне одлуке и осврт на нека питања међународног инвестиционог права

 

601
Петар Ђундић

Судови под притиском: тумачење клаузуле делотворног правног средства за истицање захтева и остваривање права страног улагача у инвестиционој арбитражи

 

617
Александар Ћирић

Третман најповлашћеније нације у међународним трговинским односима

 

637
Judith Knieper

The UNCITRAL Decision-Making Process or Advocating for
Multilateral Rule-Making

 

654
Nina Tepeš

Non-Material Damages Arising out of the Breach of Contract and
Interpretation of Art. 74 CISG

 

671
Библиографија проф. др Гаше Кнежевића 696