Evropska unija predložila osnivanje Međunarodnog investicionog suda u okviru Transatlanskog trgovinskog i investicionog partnerstva

Evropska unija je 12. novembra 2015. zvanično predala Sjedinjenim Američkim Državama predlog za reformu pravne zaštite investicija i za uvođenje novog, transparentnijeg sistema rešavanja investicionih sporova između država i ulagača. Reč je o predlogu da se osnuje Investicioni sudski sistem u okviru Transatlanskog trgovinskog i investicionog partnerstva (dalje: Transatlansko partnerstvo), bilateralnog ugovora o kome SAD i Evropska unija već dugo pregovaraju.

Pripremajući ovaj predlog, Evropska komisija je prethodno obavila opsežne konsultacije sa Savetom, Evropskim parlamentom i državama članicama.

Konačni tekst obuhvata sve ključne elemente koji su sadržani u ranijem predlogu Komisije od 16. septembra ove godine. Ideja je da se u okviru bilateralnog ugovora ustanovi i detaljno reguliše dvostepeni sudski sistem zasnovan na jasno definisanim procesnim pravilima, u kome bi sudile kvalifikovane sudije. Posebna pravila obezbedila bi lakši pristup tom sudu za mala i srednja privredna društva.

Novi sistem treba da stupi na mesto postojećeg, arbitražnog sistema rešavanja sporova između ulagača i država, kako u Transatlanskom partnerstvu, tako i u drugim međunarodnim trgovinskim i investicionim ugovorima o kojima EU pregovara ili će pregovarati u budućnosti.

Evropski komesar za trgovinu, Sesilija Malstrom je izjavila: „Danas je okončan dugotrajan postupak unutar Evropske unije koji je imao za cilj razvoj modernog pristupa zaštiti ulaganja i rešavanju sporova kako u Transatlanskom partnerstvu, tako i šire. …Ovaj pristup će omogućiti Uniji da preuzme vodeću ulogu na putu reforme, kako bi se stvorio jedan međunarodni sud zasnovan na javnom poverenju.“

Osnovni elementi predloga koji predstavljaju novinu su:

  • uspostavljanje novog sistema rešavanja sporova – Sistema investicionog suda,
  • uspostavljanje dvostepenosti, kao bi se omogućilo ispravljanje grešaka u odlučivanju i obezbedila doslednost odluka i
    odredbe koje omogućavaju malim i srednjim privrednim društvima brži postupak i povoljniji tretman privilegovan tretman u poređenju sa multinacionalnim društvima.

Šta sledi posle ovog predloga?

EU će sada nastaviti pregovore sa SAD na temu zaštite ulaganja i rešavanja investicionih sporova u okviru Transatlanskog partnerstva. Pregovori su prekinuti marta 2014. godine, kada je Evropska komisija pokrenula javnu raspravu o ovim pitanjima.

Istovremeno i paralelno sa vođenjem pregovora sa SAD, Evropska komisija namerava da sa drugim zemaljama započne rad na uspostavljanju stalnog Međunarodnog investicionog suda. U toku je razmena mišljenja između Evropske komisije i nekoliko međunarodnih organizacija koje se bave ovom materijom. Konačni cilj je da se postepeno zamene svi mehanizmi rešavanja investicionih sporova predviđeni u međunarodnim multilateralnim i bilateralnim investicionim i trgovinskim sporazumima, ovom jedinstvenom pravosudnom institucijom. Tako bi, po rečima Komisije, „stari“ mehanizam rešavanja sporova koji predviđa arbitražu bio zamenjen modernim, efikasnim, nepristrasnim i transparentnim pravosudnim sistemom.

Prevela i prilagodila: Maja Stanivuković

Pogledajte vest na engleskom jeziku ovde.

Pogledajte tekst predloga na engleskom jeziku ovde.