Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu Bulevar kralja Aleksandra 67, 11000 Beograd +381 11 3027 695

Profile picture
-
Name
Mirko Vasiljević
Profession
Profesor
Nationality
, Serbia
Year of birth
1949.
Profession info
Specialization
, Građevinski sporovi, Privredno pravo, Osiguranje, Investicioni sporovi, Ugovorno pravo
Language
, Ruski, Engleski, Francuski
Professional experience
ŠKOLOVANJE
Osnovnu školu završio je u rodnom selu, Mileševi i Prijepolju. Gimnaziju je završio u Novoj Varoši, kao najbolji učenik generacije. Na Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu upisao se 1969. godine, gde je diplomirao juna 1973. godine kao odličan student. Na istom fakultetu je i magistrirao 1976. godine (tema: „Promenjene okolnosti i ugovor o građenju“) i doktorirao 1980. godine (tema: „Poslovodni organ“).

PROFESIONALNA KARIJERA
Po diplomiranju je dve godine radio u Fabrici automobila u Priboju, u pravnoj službi, a za asistenta za predmet Privredno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu izabran je 1975. godine. Za docenta za isti predmet izabran je 1980. godine, za vanrednog profesora 1985. godine, a za redovnog profesora 1990. godine. Bio je prodekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u periodu 1985-1987. godine.

Sada je redovni profesor Trgovinskog i Kompanijskog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i šef Katedre za građansko pravo.
Osnivač je predmeta Kompanijsko pravo na ovom fakultetu.
Izabran je za dekana Pravnog fakulteta u Beogradu za školske 2004/2005. i 2005/2006. godinu, reizabran za drugi mandatni period 2006/2009. i drugi put reizabran za treći mandatni period 2009/2012.

USAVRŠAVANJA I PREDAVANJA
Kao stipendista francuske vlade proveo je školsku 1983/84. godinu na Pravnom fakultetu Pariz I – Sorbona (Pantheon-Sorbonne), specijalizirajući oblast privrednih (trgovačkih) društava, kao dela trgovačkog (poslovnog) prava. U više navrata bio je na jednomesečnim ili dvomesečnim studijskim boravcima u Parizu, Bernu, Poznanju, Hamburgu (Max Planck Institute) i Londonu. Držao je predavanja na poslediplomskim studijama u Beogradu, Novom Sadu, Podgorici, Mariboru, Skoplju, Banja Luci i Hang Džou u Kini. Učestvovao je kao član ili predsednik u više komisija za odbranu magistarskih i doktorskih teza, od kojih je većinu vodio kao mentor.

KARIJERA ARBITRA
U dva mandata je bio predsednik Spoljnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Jugoslavije (1995-2001).
Predsednik je Sponjnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Srbije (2014 - ).
Arbitar je više drugih institucionalnih arbitraža pri privrednim komorama: Rusije, Ukrajine, Rumunije, Bugarske, Makedonije, Slovenije, Republike Srpske, Crne Gore, Malezije.
Predsednik je Suda časti Privredne komore Beograda.
Arbitar je Komisije za rešavanje sporova povodom registracije rs domena pri Privrednoj komori Srbije.
Član je Arbitražnog suda pri ICC (kao ovlašćeni predstavnik Republike Srbije) i Komisije za arbitražu Međunarodne trgovinske komore u Parizu.
Arbitar je Arbitraže za rešavanje investicionih sporova (ICSID, Vašington).
Bio je arbitar i predsednik arbitražnih veća više institucionalnih arbitraža, komercijalnih i investicionih, kao i ad hoc arbitraža.

PROFESIONALNE DUŽNOSTI
Osnivač je i predsednik Udruženja pravnika u privredi Jugoslavije (Srbije i Crne Gore), sada Srbije (1991 - ) .
Glavni je i odgovorni urednik časopisa Pravo i privreda, čiji je izdavač gornje udruženje (1991 - ).
Bio je glavni i odgovorni urednik časopisa Arbitraža.
Glavni je i odgovorni urednik časopisa Anali Pravnog fakulteta u Beogradu (2015 - ).
Član je komisije Vlade Republike Srbije za izradu Građanskog zakonika Republike Srbije.
Član je komisije Ministarstva pravde Republike Srbije za polaganje pravosudnog ispita.
Član je komisije Ministarstva pravde Republike Srbije za polaganje javnobeležničkog ispita.
Bio je član Saveznog pravnog saveta Jugoslavije i član Komisije za hartije od vrednosti i finansijsko tržište (1992-2001).
Osnivač je godišnjih Susreta-kongresa pravnika u privredi Jugoslavije (sada Srbije), koji se tradicionalno održavaju svake godine u Vrnjačkoj Banji u poslednjoj dekadi maja (1991-2015 – dvadeset i četiri Susreta) i okupljaju redovno svake godine oko petstotina pravnika iz privrede, kao i afirmisane profesore iz zemlje i inostranstva.
Član je Međunarodne akademije za uporedno pravo (International Academy of Comparative Law), sa sedištem u Parizu (izabran juna 2007).
Član je Predsedništva Udruženja pravnika Srbije i Predsedništva Saveza udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske.
Izabran je za člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske (2008).
Član je Poslovnog saveta Privredne komore Beograda (2008).
Član je Ekonomskog saveta Patrijaršijskog upravnog odbora Srpske pravoslavne crkve (2010).
Član je Upravnog odbora Zadužbine „Dositej Obradović“ (2012).

ODLIKOVANJA
Dobitnik je Ordena Svetog Save, drugi red (2007).
Počasni je građanin Vrnjačke Banje (2010) – Plaketa sa zlatnim amblemom za izuzetan doprinos na promociji i afirmaciji Vrnjačke Banje u segmentu kongresnog turizma.
Dobitnik je, zajedno sa porodicom, Arhijerejske gramate, priznanja episkopa mileševskog Filareta za ktitorstvo u izgradnji konaka manastira Svetih mučenika i besrebrenika Kozme i Damjana na Vodenoj Poljani na Zlataru (2010).

HUMANITARNI RAD
Osnivač je Fondacije „Profesor dr Mirko Vasiljević“, čiji je cilj pomoć najboljim i studentima sa socijalnim potrebama koji studiraju na osnovnim akademskim studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao podsticaj za dalji nastavak akademskog obrazovanja, pre svega u oblasti trgovinskog, kompanijskog, stečajnog, berzanskog i saobraćajnog prava.
Ktitor je konaka manastira Svetih mučenika i besrebrenika Kozme i Damjana na Vodenoj Poljani na Zlataru.
Darodavac je dva zvona za crkvu brvnaru na Vodenoj Poljani.
Značajno podržava i lično doprinosi aktivnostima prve studentske humanitarne fondacije „Osmeh na dar“.
Značajno podržava i lično doprinosi aktivnostima fondacije „Stara Raška“.

UČEŠĆE NA KONGRESIMA (važnijim)
XVIII International Congress of Comparative Law, u organizaciji Međunarodne akademije za uporedno pravo, Vašington, 2010.
Private Law in Eastern Europe – Autonomous Developments or Legal Transplants?, u organizaciji Instituta Maks Plank za uporedno i međunarodno privatno pravo iz Hamburga i Instituta za istočnoevropsko pravo Pravnog fakulteta Univerziteta Kristijan Albreht iz Kila, Hamburg, 2009.
The Impact of Uniform Law on National Law: Limits and possibilities; y organizaciji Međunarodne akademije za uporedno pravo, Meksiko, 2008.
Trideset godina Zakona o obligacionim odnosima – de lege lata i de lege ferenda, Kragujevac, 2008.
Aktuelnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, Neum, 2008.
The Lisbon Treaty – an (un)completed reform, Bugarska, 2008.
Bicentennial Symposium of the French Code of Commerce, Pariz, 2007.
Susreti pravnika u privredi Srbije sa međunarodnim učešćem, 1991-2015.
Kopaonička škola prirodnog prava, 1990-2015.
IOSCO kongres, Sidnej, 2000.
ICCA kongres (međunarodna arbitraža), Nju Delhi, 2000.
IOSCO kongres, Najrobi, 1998.
IOSCO kongres, Tajpej, 1997.
ICCA kongres (međunarodna arbitraža), Seul, 1996.
IOSCO kongres, Montreal, 1996.
IOSCO kongres, Tokio, 1994.

UČEŠĆE U PROJEKTIMA (važnijim)
Rukovodilac ekspertskih timova za izradu više privrednih zakona, od kojih posebno treba izdvojiti:
a) Nacrt Zakona o preduzećima (1996),
b) Nacrt Zakona o svojinskoj transformaciji (1997),
v) Nacrt zakona o tržištu hartija od vrednosti (2001),
g) Nacrt Zakona o privrednim komorama (2015).
Učestvuje u višegodišnjem projektu „Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija sa pravom Evropske unije (pravni, ekonomski, politički i sociološki aspekt)“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Učestvuje u projektu Ministarstva prosvete i nauke „Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom Evropske unije“.
Vodeći pravni ekspert za izradu nacrta Zakona o privrednim društvima Srbije (2004).
Za Vladu Republike Srbije pripremio je projekt „Zakon o posebnim pravilima privatizacije javnih i komunalnih preduzeća“ i projekt osnivanja Nacionalnog privatizacionog fonda Republike Srbije (2006).
„Konstituisanje Srbije kao moderne pravne države“ (1993–1997), projekt Ministarstva nauke Republike Srbije.
Rukovodilac stručnog tima Privredne komore Srbije za izradu Kodeksa korporativnog upravljanja (2006) i Kodeksa poslovne etike (2006).
Član stručnog tima za pripremu reorganizacije Privredne komore Srbije (2008).
Član Radne grupe za izradu Nacrta zakona o posredovanju – medijaciji (2008).
U vodećim akcionarskim društvima radio je kao član ekspertskih timova za privatizaciju, preuzimanje ili dokapitalizaciju.

OBJAVLJENE KNJIGE (najvažnije)
International Encyclopedia of Laws: Corporations and Partnerships, koautor dr Tatjana Jevremović Petrović, Kluwer Law International, The Netherlands, 2015.
Kompanijsko pravo – pravo privrednih društava (devet izdanja), deveto izmenjeno i dopunjeno izdanje, Udruženje pravnika u privredi Republike Srbije, 2015.
Trgovinsko pravo (četrnaest izdanja), četrnaesto izmenjeno i dopunjeno izdanje, Udruženje pravnika u privredi Republike Srbije, Beograd, 2014.
Korporativno upravljanje - izabrane teme, Udruženje pravnika u privredi Republike Srbije, Beograd, 2013.
Izabrane besede (dva izdanja), drugo izdanje, Udruženje pravnika u privredi Republike Srbije, Interkomerc ad, Beograd, 2013.
Kompanijsko i trgovinsko pravo: priručnici za polaganje pravosudnog ispita (šest izdanja), šesto izmenjeno i dopunjeno izdanje, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Službeni glasnik, Beograd, 2015.
Vodič za primenu Zakona o privrednim društvima, Intermex, Beograd, 2011.
Pravo, pravda, privreda (PPP), Pravni fakultet, Beograd, 2009.
International Encyclopedia of Laws: Commercial and Economic Law (Trgovinsko i privredno pravo), drugo izdanje na engleskom jeziku, koautor mr Milena Đorđević, Kluwer Law International, The Netherlands, 2007.
Korporativno upravljanje: pravni aspekti, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2007.
Company Law: Law of Commercial Companies of Serbia and the EU (izdanje na engleskom jeziku), Faculty of Law, Belgrade, 2006.
Komentar Zakona o privrednim društvima, Službeni glasnik, Beograd, 2006.
Privredna društva – domaće i uporedno pravo, Udruženje pravnika u privredi SRJ, Beograd, 1999; (za ovu knjigu dobitnik je Godišnje nagrade za najbolje objavljeno delo iz oblasti ekonomije „Karić fondacije“, 2000. god.).
Commercial and Economic Law (Trgovinsko i privredno pravo, izdanje na engleskom jeziku), Kluwer Law International, The Hague, 1997.
Poslovno pravo (osam izdanja – 1991–2004), - nagrađena kao knjiga godine od vodećeg pravnog izdavača „Savremena administracija“, 1997.
Komentar Zakona o preduzećima, Udruženje pravnika u privredi SRJ, Beograd, 1996.
Odgovornost železnice u domaćem i međunarodnom prevozu robe, Naučna knjiga, Beograd, 1986-1987, (dva izdanja).
Preduzeća – pravni aspekti, Savremena administracija, Beograd, 1990.
Uporednopravni komentar Zakona o preduzećima, Savremena administracija, Beograd, 1989.
Upload CV
-
Contact Info
Organization
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Address
Bulevar kralja Aleksandra 67, 11000 Beograd
ID Number
-
Country
Srbija
Telephone
+381 11 3027 695
Fax
-
Website
http://www.ius.bg.ac.rs/prof/licna.asp?sifra=VASMIR
Email
vaske@ius.bg.ac.rs
I wish to become
-
Business info
Company / Employer name
-
Company / Employer address
-
Cover Image
-