Udruženje za arbitražno pravo

Interesuje vas arbitraža i želeli biste da zastupate stranke u arbitraži ili da postanete arbitar? Uđite u svet arbitraže. Uključite se u aktivnosti našeg Udruženja i istaknite svoje kvalifikacije na našem vebsajtu.

Udruženje za arbitražno pravo je neprofitno udruženje građana koje trenutno broji više od 100 članova, među kojima su advokati, profesori univerziteta, sudije i pravnici u privredi koji se u praksi i na akademskom polju bave domaćom i međunarodnom arbitražom.

Osnovano je 2013. godine i otvoreno za članstvo svim diplomiranim pravnicima i arbitražnim praktičarima, bez obzira na državljanstvo i godine starosti. Uslovi za učlanjenje predviđeni su u članu 7 Statuta.

Delatnost Udruženja obuhvata organizovanje obuka i treninga, tribina, kurseva, seminara i radionica, obrazovanje i izdavaštvo. Udruženje obavlja promotivne aktivnosti i pruža konsultativne usluge usmerene ka unapređenju arbitraže u Srbiji.

Pri Udruženju postoji posebna organizaciona jedinica – stalna arbitražna institucija – Beogradski arbitražni centar (BAC), koja pruža usluge rešavanja domaćih i međunarodnih sporova. Udruženjem upravlja Upravni odbor.

Beogradski arbitražni centar

Beogradski arbitražni centar preporučuje strankama da pri ugovaranju unesu sledeću preporučenu klauzulu:

„Svi sporovi koji nastanu iz ovog ugovora ili u vezi s njim konačno se rešavaju arbitražom organizovanom u skladu sa Pravilnikom Beogradskog arbitražnog centra (Beogradska pravila).“

Preporučeni dodaci:

  • Spor rešava (izabrati: jedan arbitar/tri arbitra).
  • Sedište arbitraže je u (naznačiti grad i državu).
  • Jezik arbitražnog postupka je (naznačiti po mogućnosti jedan jezik).
  • Merodavno materijalno pravo je (naznačiti izabrano merodavno pravo ako je ugovor sa međunarodnim elementom).

Najnovije vesti