Београдски арбитражни центар (БАЦ)

Београдски арбитражни центар (БАЦ) основан је 2013. године као стална арбитражна институтција за администрирање решавања спорова са или без иностраног елемента, као и пружање техничке помоћи и администрирање ађхоц спорова по УНЦИТРАЛ или другим ађ хоц арбитражним правилима, организовање услуга мирења и пружање других услуга у области решавања спорова. Седиште БАЦ-а је у Београду.

Надлежност

Београдски арбитражни центар надлежан је за решавање спорова са или без иностраног елемента у складу са Правилником БАЦ-а.

Препоручена клаузула

Београдски арбитражни центар препоручује странкама да при уговарању уносе следећу клаузулу:

Сви спорови који настану из овог уговора или у вези с њим коначно се решавају арбитражом организованом у складу са Правилником Београдског арбитражног центра (Београдска правила).

Препоручени додаци:

  • Спор решава (изабрати: један арбитар/три арбитра).
  • Седиште арбитраже је у (назначити град и државу).
  • Језик арбитражног поступка је (назначити по могућности један језик).
  • Меродавно материјално право је (назначити изабрано меродавно право).