Preporučena klauzula

Beogradski arbitražni centar preporučuje strankama da pri ugovaranju unesu sledeću klauzulu:

„Svi sporovi koji nastanu iz ovog ugovora ili u vezi s njim konačno se rešavaju arbitražom organizovanom u skladu sa Pravilnikom Beogradskog arbitražnog centra (Beogradska pravila).“

Preporučeni dodaci:

  • Spor rešava (izabrati: jedan arbitar/tri arbitra).
  • Sedište arbitraže je u (naznačiti grad i državu).
  • Jezik arbitražnog postupka je (naznačiti po mogućnosti jedan jezik).
  • Merodavno materijalno pravo je (naznačiti izabrano merodavno pravo ako je ugovor sa međunarodnim elementom).
bac flyer