Zbornik „Liber amicorum Gašo Knežević“ je sad dostupan on-line

gaso knezevic

Zbornik „Liber amicorum Gašo Knežević“ je sad dostupan on-line

Nakon uspešne promocije zbornika Liber Amicorum Gašo Knežević koja je održana 21. decembra 2016. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, praćena Međunarodnom konferencijom E Diversitate Unitas u čast pokojnog prof. dr Gaše Kneževića,  zbornik je sada u celosti dostupan i ovde. Pojedini članci iz ovog Zbornika dostupni su dole.

SADRŽAJ ZBORNIKA

 

Prof. dr Gašo Knežević (1953–2014)

 

15
I MATERIJALNO PRIVATNO PRAVO

 

Dragor Hiber, Miloš Živković

O odnosu (konkurenciji) zaloge i jemstva

 

33
Tatjana Josipović

Razlučni vjerovnici u novom hrvatskom insolvencijskom pravu

 

58
II MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

 

Bernadet Bordaš

Surogat materinstvo u Srbiji – međunarodno-privatnopravni aspekti

 

101
Sanja Marjanović

Nadležnost u materiji roditeljske odgovornosti i zaštita najboljeg interesa deteta u međunarodnom privatnom pravu Srbije – de lege lata i de lege ferenda

 

122
Mirela Župan

Temeljna ljudska prava i prekogranične životne zajednice – registrirano partnerstvo u fokusu

 

142
Marko Jovanović

Inostrane registrovane istopolne zajednice života pred kolizionim pravilima srpskog međunarodnog privatnog prava: crno-beli odraz slike duginih boja?

 

167
Ines Medić

Public Policy Exception and EU Succession Regulation – Croatian Perspective

 

191
Andrej Savin

Jurisdiction over Cybertorts in The EU – A Coherent Picture?

 

212
Vladimir Đerić

Sudski imunitet strane države, posebno u radnim sporovima

 

231
Zlatan Meškić

Regional Convention on Jurisdiction and the Mutual Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Sarajevo Convention) – a Perspective of Bosnia and Herzegovina

 

242
III ARBITRAŽA, GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO I ADR

 

Rajko Ignjačević

Proširenje arbitražnog sporazuma na nepotpisnika sa osvrtom na dve arbitražne odluke

 

267
Jelena Perović

Jezik arbitražnog postupka u međunarodnoj trgovinskoj arbitraži

 

274
Toni Deskoski

Izbor merodavnog prava za suštinu spora pred međunarodnom trgovačkom arbitražom

 

290
Vladimir Pavić, Milena Đorđević

Resolution of International Commercial Disputes Before Serbian
Arbitral Institutions – Certain Salient Features of The New Institutional Rules

 

304
Alan Uzelac, Mirela Krešić

Arbitraža (izbrano suđenje) u Korčulanskom statutu i statutima istočne obale Jadrana

 

347
Mihajlo Dika

Marginalije uz nagoviještene pravce reforme hrvatskog arbitražnog prava

 

372
Aleksandra Maganić

Ubrzani arbitražni postupci prema Zagrebačkim pravilima 2015

 

409
Arsen Janevski, Milka Rakočević

Arbitražna odluka i okončanje arbitražnog postupka sa osvrtom na pravila postojanog izbranog suda – arbitraže pri Privrednoj komori Makedonije

 

438
Milena Petrović

Rešavanje sporova u sportu: pogled iz ugla Arbitražnog suda za sport u Lozani (KAS)

 

453
Mirjana Cukavac

Poništenje, priznanje i izvršenje odluka Arbitražnog suda za sport (KAS)

 

477
Uglješa Grušić

Dejstvo stranih sudskih odluka donetih u postupku povodom arbitražne odluke

 

497
Monika Milošević

Pravnosnažnost kao ustanova konfirmacije pravosudne delatnosti

 

516
Dejan Janićijević

Rana neutralna evaluacija – alternativa alternative

 

536
IV PRAVO STRANIH ULAGANJA I MEĐUNARODNO TRGOVINSKO PRAVO
Maja Stanivuković

Stabilizaciona klauzula i klauzula o zaštiti stečenih prava

 

553
Predrag Cvetković

Uslovi zasnivanja nadležnosti Centra za rešavanje investicionih sporova

 

578
Sanja Đajić

Kratak prikaz jedne arbitražne odluke i osvrt na neka pitanja međunarodnog investicionog prava

 

601
Petar Đundić

Sudovi pod pritiskom: tumačenje klauzule delotvornog pravnog sredstva za isticanje zahteva i ostvarivanje prava stranog ulagača u investicionoj arbitraži

 

617
Aleksandar Ćirić

Tretman najpovlašćenije nacije u međunarodnim trgovinskim odnosima

 

637
Judith Knieper

The UNCITRAL Decision-Making Process or Advocating for
Multilateral Rule-Making

 

654
Nina Tepeš

Non-Material Damages Arising out of the Breach of Contract and
Interpretation of Art. 74 CISG

 

671
Bibliografija prof. dr Gaše Kneževića696