Арбитража у Србији

Арбитража је начин решавања спорова који представља алтернативу суђењу, а понекад се и назива „приватним суђењем“. Уговара се између странака у споровима који проистичу из унутрашњих и међународних пословних односа, спорта, радних односа и страних улагања. Понекад је уговарају и државе за решавање међусобних спорова.

На основу арбитражног споразума конституише се тело независно од странака — арбитражни суд које добија задатак да у што краћем року реши спор применом права.

Арбитражни суд чине арбитри које су на ту функцију изабрале странке или нека институција којој су странке повериле организацију арбитраже. Они морају бити потпуно независни од странака и непристрасни у раду и одлучивању.

Арбитар може бити свако физичко лице које је пословно способно, без озбира на старост, пол, струку или држављанство.

Ипак, странке треба да пажљиво одаберу арбитра водећи рачуна о његовом знању, стручности и искуству у обављању ове врсте услуга. Надлежност арбитара ограничена је на спор који им је поверен споразумом. О таквом спору више не могу да одлучују државни судови. Резултат арбитражног суђења је арбитражна одлука која обавезује странке на једнак начин као и правоснажна судска пресуда и може се принудно извршити.

Привредници се често опредељују за арбитражу због њене ефикасности и због могућности да утичу на састав арбитражног суда, односно да изаберу стручног и савесног арбитра.

У међународним споровима, додатна предност арбитраже је у њеној неутралности, у чињеници да арбитри не морају бити држављани ниједне од држава чији су држављани странке у спору.

Арбитражна одлука донета у Србији, за разлику од судске може се принудно извршити у готово свим земљама света, захваљујући чињеници да је Србија чланица Њујоршке конвенције о признању и извршењу страних арбитражних одлука која важи у 166 земаља света.

Арбитража у Србији има дугу, скоро стогодишњу традицију. Само од 2006. године, када је донет Закон о арбитражи, као оквирни пропис који детаљно уређује ову врсту решавања спорова, више од 250 странака из разних земаља учествовало је у међународној пословној арбитражи на територији Србије. То су била поред друштва из Србије, и привредна друштва из Аустрије, Босне и Херцеговине, Чешке Републике, Кипра, Македоније, Немачке, Мађарске, Италије, Црне Горе, Холандије, Румуније, Турске, Швајцарске Руске Федерације, Украјине, Уједињеног Краљевства и Сједињених Америчких Држава.