Стална арбитража при Привредној комори Србије

Стална арбитража при Привредној комори Србије основана је 2016.год, уместо две самосталне арбитражне институције, које су са дугом традицијом постојале при Привредној комори Србије: Спољнотрговинске арбитраже и Сталног избраног суда. Стална арбитража спроводи арбитражно решавање спорова, и то, како спорова насталих из међународних пословних односа, тако и чисто „домаћих“ спорова, под условом да су странке уговориле њену надлежност.

Поред администрирања арбитражних спорова свих врста, Стална арбитража, спроводи и поступке међународне медијације и мирења.

Стална арбитража је отворена арбитража општег типа. Њену надлежност могу да уговоре сви привредни субјекти, без обзира на националност или чланство у Привредној комори Србије. У споровима пред Сталном арбитражом примењује се Правилник Сталне арбитраже, а странке могу уговорити и примену   арбитражних правила УНЦИТРАЛ-а уколико се ради о спору из међународних пословних односа.

Као институција која доприноси модерном и ефикасном решвању привредних спорова, Стална арбитража свој рад поносно темељи на седамдестогодишњој традицији Спољнотрговинске арбитраже и Сталног избраног суда. Хиљаде администрираних спорова, одлуке које се успешно извршавају у земљи и у иностранству су гаранција објективности, знања и независности Сталне арбитраже.

Седиште Сталне арбитраже је у Београду.

Препоручена клаузула

„Странке су сагласне да сваки спор у вези овог уговора буде коначно решен од стране Сталне арбитраже при Привредној комори Србије уз примену њеног Правилника.“

За више информација видети овде.