O nama

Udruženje za arbitražno pravo je neprofitno udruženje građana koje trenutno broji više od 100 članova, među kojima su advokati, profesori univerziteta, sudije i pravnici u privredi koji se u praksi i na akademskom polju bave domaćom i međunarodnom arbitražom.

Osnovano je 2013. godine i otvoreno za članstvo svim diplomiranim pravnicima i arbitražnim praktičarima, bez obzira na državljanstvo i godine starosti. Uslovi za učlanjenje predviđeni su u članu 7 Statuta. Uobičajeno je da se počne sa pridruženim članstvom, da bi se posle tri godine steklo punopravno članstvo. Izuzetno, Upravni odbor može  da  donese  odluku  o direktnom prijemu u punopravno članstvo.

Delatnost Udruženja obuhvata organizovanje obuka i treninga, tribina, kurseva, seminara i radionica, obrazovanje i izdavaštvo. Udruženje obavlja promotivne aktivnosti i pruža konsultativne usluge usmerene ka unapređenju arbitraže u Srbiji.

Pri Udruženju postoji posebna organizaciona jedinica – stalna arbitražna institucija – Beogradski arbitražni centar (BAC), koja pruža usluge rešavanja domaćih i međunarodnih sporova.

Statut Udruženja

Statut Udruženja za arbitražno pravo usvojen je na sednici Skupštine Udruženja od 18. juna 2013. godine, a poslednje izmene statuta usvojene su 21. februara 2019. godine.

Prečišćeni tekst važećeg Statuta Udruženja dostupan je ovde.

Upravni odbor Udruženja

dragor hiber

Prof. Dr. Dragor Hiber, predsednik Upravnog odbora

jelena perovic

Prof. Dr. Jelena Perović

milena djordjevic

Doc. Dr. Milena Đorđević

vladimir djeric

Dr. Vladimir Đerić, advokat

Dragan Psodorov, master prava, advokat

snezana dabic

Doc. Dr. Snežana Dabić, sekretar Upravnog odbora

Postanite član Udruženja

Popunite pristupnicu.